MAGURO 26.50

pickled wasabi, wasabi tobiko, wasabi dressing