POW-POW* 26.50

shrimp, mint, cucumber, avocado, kaiware, japanese white fish, ponzu and scallion