AGEDASHI 18.50

crispy tofu, katsuo, kaiware, shitake, shoyu dashi